1) Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Tmi Suvi Maarit Sainio / Suvi Sainio 

y-tunnus: 2498150-1

suvi.sainio(at)hotmail.com

p 040 7392111 

Tmi Suvi Maarit Sainio (jäljempänä Suvi Sainio) noudattaa tietojen käsittelyssä Suomen tietosuojalakia ja muuta lainsäädäntöä. Palvelujen käyttäjien henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tietoja käytetään asiakaspalveluun ja -yhteydenpitoon, mahdollisen asiakassuhteen ja valmennusten hoitamiseen sekä laskutukseen. Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas nimenomaisesti ole suoramarkkinointia kieltänyt Tmi Suvi Maarit Sainiolta.

3) Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja asiakkaista sekä potentiaalisista asiakkaista, jotka ovat jättäneet yhteydenottopyynnön sivuston kautta. Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään.  Yhteystietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. (Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.)  Mahdollisia tietoja joita voi olla kerättynä ja tallennettuna: 

– Etu- ja sukunimi,

– Yhteystietoja: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Lisäksi asiakassuhteen voimassa ollessa: 

– Syntymäaika, sukupuoli, pituus, paino

–  Aktiivisuustaso / kuvaus työn rasittavuudesta

– Aiempi harjoittelu ym. -tausta

– Tavoitteet

– Tietoja pitkä/lyhytaikaisista sairauksista, vammoista ja lääkityksestä (jos ovat oleellisia asiakassuhteen kannalta)

– Asiakkaalle luotu ohjelma / ohjeet

4) Asiakasrekisteristä ei koskaan luovuteta asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille muuta kuin lakiin perustuvasta syystä. Tällainen syy voi olla asiakkaan oma pyyntö tai viranomaisen lakiin perustuva pyyntö. Tietoja ei koskaan siirretä Suomen ulkopuolelle. 

5) Edellä kuvattuja asiakkaiden tietoja saa käsitellä ja tarkastella vain rekisterinpitäjä itse. Rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisterinpitäjää. Tietokoneet on suojattu teknisin ratkaisuin.

6) Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot Tarkastuspyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

7) Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi (ks. yhteystiedot kohta 1).

8) Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja vaatia henkilötietojen poistoa.

9) Rekisteröidyn edellä mainittuja henkilötietoja säilytetään enintään 24 kuukautta valmennus tai muun suhteen päättymisestä, minkä jälkeen ne poistetaan. Jos asiakas on antanut erillisen suostumuksensa pitempiaikaiseen säilytykseen, tietoja voidaan säilyttää myös pidempään.

10) Rekisterinpitäjä seuraa tietosuojaa koskevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeiden muutoksia sekä kehittää palvelun toimintaa, ja varaa siksi oikeuden päivittää tätä selostetta.

Mikäli et hyväksy tietosuojalausekkeen mukaisia käytäntöjä, en suosittele, että luovutat henkilötietojasi tämän sivuston kautta tai muutoin.